Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις έξι (6) Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) στην Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων τα καταστήματα είναι εκτός προβολής, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου και μιας αποθήκης στο ίδιο ακίνητο, το οποίο θα βρίσκεται στην Κοινότητα Αιγίου, για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του.
  3. Έγκριση της αριθ. 62/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την τέταρτη (4η) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  5. Έγκριση Αναπροσαρμογής τιμών στη σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Αιγιαλείας.
  6. Έγκριση Διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
  7. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών τελών (τέλους 0,5% – 5% & κατάληψης περιπτέρου) Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.