Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι (20) Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1.Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρούχα) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».

 1. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς».
 2. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και σωληνωτών αγωγών στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» που βρίσκεται στην Κοινότητα Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 90,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 87,75 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
 8. Έγκριση της αριθ. 21/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, σχετικά με την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 9. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.
 10. Έγκριση Αναπροσαρμογής τιμών στη σύμβαση προμήθειας Ασφαλτομίγματος Ψυχρού Τύπου για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση Αναπροσαρμογής τιμών στη σύμβαση προμήθειας Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 13. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ.
 14. Έγκριση διαγραφής Τελών Νεκροταφείου Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση διαγραφής Τελών Νεκροταφείου Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών τελών (τέλους 0,5% κλπ.) Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.