Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις έξι (06) Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων.
  2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «EKΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
  3. Έγκριση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί».
  4. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ».
  5. Έγκριση τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.
  6. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου.
  7. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών τελών Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Εξέταση ένστασης κ. Τρίψα Μιχαήλ σχετικά με την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Βάλφουρ Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.