Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας – Αυτά είναι τα θέματα

0
dimarxio-aigialeias

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6- 10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις τέσσερις (4) Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 2. Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 3. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 του Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 4. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 5. Καθορισμός του συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτους 2023.
 6. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 7. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 8. Υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 1. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09,) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 2. Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 3. Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10) και καθορισμός συντελεστών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 4. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023.
 5. Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 6. Καθορισμός παραβόλου για χορήγηση αδείας ζωήλατου οχήματος στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Παραλαβή των παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 1. Αποδοχές επιχορηγήσεων έτους 2022 & έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση διάθεσης & εξειδίκευση πίστωσης οικονομικού έτους 2022 για την οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογού εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 6. Έγκριση τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2022.
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «Κατασκευή περιφράξεων Δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Διακοπτού» (2022) Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση Διαγραφής Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση διαγραφής τελών Ακίνητης Περιουσίας και ύδρευσης Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση διαγραφής Τέλους 0,5% και Προστίμου ως αχρεωστήτως επιβληθέντα.
 12. Έγκριση αποζημίωσης κ. Μπιτσάκου Διονυσίας για φθορά που προκλήθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό της κατά την κοπή χόρτων από συνεργείο του Δήμου μας.
 13. Αίτηση Γεωργακοπούλου Ευφροσύνης για την καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων χρήσης ακινήτου της από το Δήμο μας.
 14. Ανάκληση της από 18-07-2022 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Γ.Α.Κ. 72306/2022.
 15. Άσκηση αναίρεσης της αριθ. 217/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.
 16. Έγκριση η μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Απόστολου Σακκούλη του Ιωάννη και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με τον ισχυρισμό του ανωτέρω για καταπλάκωση αγελάδας από πτώση χωμάτων πρανούς Κοινοτικής οδού στον οικισμό Άνω Ποταμιά.