Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις δέκα εννέα (19) Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας».
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ».
  3. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» που βρίσκεται στην Κοινότητα Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  4. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Αγίας Κυριακής» της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
  5. Ακύρωση των αριθ. 141/2022 & 183/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (ρουχισμός)» μετά τις αριθ. 1238/2022 & 1239/2022 αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. και λήψη νέας απόφασης.
  6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας.
  7. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την, κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  8. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.
  9. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
  10. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Βασιλείου Αθανασόπουλου του Παναγιώτη και του Δήμου Αιγιαλείας.