Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως συμπληρώθηκε με παρ.1 άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γ. Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ. ΕΣ., η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Περί μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ) στην οδό Ελίκης και Καραϊσκάκη στην Κοινότητα Αιγίου.
 2. Περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων στον οικισμό Σαλμενίκο της ΔΕ Ερινεού.
 3. Περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός δέντρου εξωτερικά των αποδυτηρίων του γηπέδου στην Κοινότητα Τέμενης.
 4. Περί αγοράς ή μη οικοπέδου στην Κοινότητα Κουλούρας για χρήση στάθμευσης οχημάτων.
 5. Περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στην νοτιοανατολική είσοδο της πλατείας στη Κοινότητα Κουλούρας.
 6. Περί χορήγησης ή μη (προσωρινής) θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού 15 στην Κοινότητα Αιγίου.
 7. Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου (καζουαρίνας) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου.
 8. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου από πρανές κοινόχρηστου χώρου, στον οικισμό Πανόραμα Ροδοδάφνης.
 9. Περί ανάκλησης της με αρ. 137/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά θέση στάθμευσης, διότι εξέλειψαν οι λόγοι χορήγησης.
 10. Περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) επί της οδού Επισκόπου Γεωργίου 8 στην Κοινότητα Αιγίου.

11.Περί έγκρισης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της οδού Αγίου Μελετίου στην Κοινότητα Αιγίου.

12.Περί έγκρισης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων έμπροσθεν του Δ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αιγίου, επί της οδού Παυσανίου στην Κοινότητα Αιγίου.

 1. Περί έγκρισης δημιουργίας μιας θέσης αναπηρικής επί της οδού Μητροπόλεως 1 στην Κοινότητα Αιγίου.
 2. Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων (κουκουναριές & κυπαρίσσια) στην Κοινότητα Αρραβωνίτσας Δήμου Αιγιαλείας.

15.Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου που βρίσκεται στο Νότιο τμήμα του Κοιμητηριού της Κοινότητας Αιγίου.

16.Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης στην οδό Π. Χαραλάμπους 3, στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι.

17.Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 106/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Παύλου Μελά 29, στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι χορήγησης.

18.Περί τοποθέτησης καθρεπτών σε παράδρομο της ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ στο ύψος της Κοινότητας Τράπεζας.

19.Έγκριση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Λαμπίρι Κοινότητας Ζήριας Δ.Ε. Ερινεού.

 1. Περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην Κοινότητα Νικολαιΐκων Δήμου Αιγιαλείας
 2. Περί χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ποροβίτσας του Δήμου Αιγιαλείας.