Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως συμπληρώθηκε με παρ.1 άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γ. Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ. ΕΣ., η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί έγκρισης μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ποταμού «Κριού» και του παραπόταμου «Βελαΐτη» στη θέση ‘Ποτάμι’ στην περιοχή Συνεβρό της Δ.Ε Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, συνολικού μήκους 465μ., πλησίον ιδιοκτησίας Αντώνη Σκορδίλη.

2. Περί ανάκλησης της με αριθ. 90/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, που αφορά χορήγηση θέσης στάθμευσης επι της οδού Γρηγορίου Ε’ στο Αίγιο.

3. Περί μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Λάκκας.

4. Περί τοποθέτησης δυο καθρεπτών την Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων.

5. Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου στην Κοινότητα Τράπεζας.

6. Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου στην θέση ‘Αη Γιώργης’ στην Κοινότητα Ακράτας.

7. Λήψη νέας απόφασης για την επικαιροποίηση αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης σε χορηγημένη θέση στάθμευσης επί της οδού Δεσποτοπούλων 3.

8. Περί μίσθωσης οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ στην Κοινότητα Αιγίου.

9. Περί έγκρισης ή μη παραχώρησης περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου για εγκατάσταση παγοδρομίου και λοιπών παιχνιδιών.

10.Περί παραχώρησης χρήσης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στην ΔΗΚΕΠΑ για την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

11.Περί μετακίνησης πάγκων εμπορευμάτων στην πλατεία Αγίου Αθανασίου της Κοινότητας Αιγίου, λόγω εργασιών.

12. Περί κοπής δύο δέντρων στην Κοινότητα Κραθίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της μελέτης «Εσωτερικά δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας».

13. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του εργοστασίου Αύρα επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 225.

14.Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) επί της οδού Μαυρομιχάλη 14 στο Αίγιο.

15.Περί κοπής ή μη δυο δέντρων που βρίσκονται επί της οδού Σολωμού στο Αίγιο.

16.Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 78 στο Αίγιο.

17.Περί άρσης ή επανεπιβολής απαλλοτρίωσης στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Αιγίου, στον Κ.Χ 140 σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας Ουρανίας Ανδριτσάκη, Ελένης Παπαπαναγιώτου, Ασπασίας Παπαπαναγιώτου, Χαράλαμπου Παπαπαναγιώτου, Γεωργίας Παπαδημητρίου, Αριστέας Κοτρωνοπούλου.

18. Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) επί της οδού Καλλιπόλεως 4 στο Αίγιο.

19.Περί τοποθέτησης δυο μεταλλικών στάσεων στον οικισμό Πανόραμα της Κοινότητας Ροδοδάφνης.

20.Περί τοποθέτησης καθρεπτών σε σημεία της Κοινότητας Διακοπτού.