Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως συμπληρώθηκε με παρ.1 άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γ. Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ.ΕΣ., η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου στην Κοινότητα Αιγείρας.
 2. Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων.
 3. Επί του αιτήματος Προέδρου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου περί αντικατάστασης ενός καθρέπτη επί της 26ης επαρχιακής οδού στη συμβολή με την οδό Αγίου Αθανασίου.
 4. Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Αιγείρας.
 5. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – μέτρων ασφαλείας στην οδό Μαυρομιχάλη στην Κοινότητα Αιγίου.
 6. Περί εξέτασης αιτήματος για την κοπή ενός δέντρου σε χώρο στάθμευσης στην συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Περικλεούς στην Κοινότητα Αιγίου.
 7. Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 40 στην Κοινότητα Αιγίου.
 8. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – μέτρων ασφαλείας στη συμβολή των οδών Ερμού 44 και Κολοκοτρώνη 17 στην Κοινότητα Αιγίου.
 9. Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων.
 10. Περί τοποθέτησης καθρεπτών στην Κοινότητα Κουλούρας.
 11. Περί τοποθέτησης μπάρας στην πλατεία της Κοινότητας Κουλούρας.

12.Περί κοπής τριών δέντρων στην περιοχή Φάρος στην παραλία της Κοινότητας Αιγίου λόγω επικινδυνότητας.

13.Περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) επί της οδού Σ. Λόντου 37 στη Κοινότητα Αιγίου.

14.Περί επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από το αρδευτικό σύστημα στο Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου.

 1. Εξέταση αίτησης – ένστασης Αθανασίου Πιστόλα περί επιβολής προστίμου.
 2. Εξέταση αίτησης – ένστασης Βασίλειου Διαμαντόπουλου περί επιβολής προστίμου.