Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως συμπληρώθηκε με παρ.1 άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γ. Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ.ΕΣ., η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου στον αύλειο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.

2. Περί εξέτασης αιτήματος συντήρησης δέντρων στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ροδοδάφνης

3. Περί εξέτασης αιτήματος κοπής δέντρων στον αύλειο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου

4. Περί παραχώρησης χρήσης της πλατείας Κοινότητας Νικολαιίκων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 12/8/2022.

5. Περί μεταφοράς πιάτσας ταξί στην Κοινότητα Διακοπτού και κατασκευής σκέπαστρου.

6. Περί χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος για το έτος 2022 στην παραλία της Κοινότητας Ποροβίτσας.

7. Περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε ισόγεια οικοδομή στην Κοινότητα Ροδοδάφνης.

8. Περί εξέτασης αιτήματος Συλλόγου Διακοπτού ¨Νέα Πνοή¨ για πραγματοποίησης εκδήλωσης στις 10/8/2022

9. Περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων στην κοινότητα Δαφνών.