Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 09.2021), καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις επτά (7) Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022.
 2. Επικαιροποίηση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο της Διαχειριστικής ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την προετοιμασία και τη συνδρομή του Δήμου Αιγιαλείας για την φιλοξενία των προσφύγων από την Ουκρανία.
 4. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του έργου «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» στο πλαίσιο του προγράμματος «Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.
 5. Συμπληρωματική κατανομή από Κ.Α.Π. έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
 6. Καθορισμός κωδικού δαπανών δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής οικονομικού έτους 2022.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση της Προέδρου και ενός τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Αιγιαλείας, λόγω παραιτήσεως.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.231/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου, στον οικισμό Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.179/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας ως προς τον προσδιορισμό των αιθουσών στέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Αιγίου.
 10. Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο», που βρίσκεται στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο», που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην παραλιακή περιοχή Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο 2022.
 13. Έγκριση παραχώρησης του πρώην βοηθητικού κτιρίου του κλειστού σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ροδιάς Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB & EUROPALSO.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
 16. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου».

*Της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα προηγηθεί, στον ίδιο χώρο στις 8μ.μ. ειδική συνεδρίαση για την έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.