Λήψη απόφασης αναγκαιότητας προμήθειας 100 τάμπλετ για την κάλυψη των αναγκών της τηλεκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιάλειας, υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον δήμο Αιγιάλειας για επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής με το ποσό των 6.000€ για την κάλυψη μέρους της δαπάνης και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 14.500€ για την προμήθεια των 100 τάμπλετ έλαβε σε έκτακτη συνεδρίαση του το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιάλειας, Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, ενημέρωσε το Δ.Σ. ως εξής:

«Σε συνέχεια της από 13.04.2020ΠΝΠ και των έγγραφων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, αφού καταγράφηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων για ηλεκτρονικό εξοπλισμό ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές που δεν δύναται να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα λόγω έλλειψης εξοπλισμού, εισηγούμαι τη λήψη απόφασης αναγκαιότητας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς Σ.Ε. Δ/βθμιας Εκπ/σης, τη λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τον δήμο  Αιγιάλειας για επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής με το ποσό των 6.000€ για την κάλυψη μέρους της παραπάνω δαπάνης καθόσον το ταμείο της Σ.Ε. δύναται να καλύψει μόνο το ποσό των 8.500€ από την συνολική δαπάνηκαι έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 14.500€ για την προμήθεια 100 τάμπλετ στις σχολικές μονάδες. Τα τάμπλετ που θα δοθούν στους μαθητές θα αποτελούν πάγιο περιουσιακό στοιχείο της κάθε σχολικής μονάδας και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για αντίστοιχες δράσεις».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να κάνει δεκτή την εισήγηση του προέδρου του και εγκρίνει, την αναγκαιότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς Σ.Ε. Δ/βθμιας Εκπ/σης, την υποβολή αιτήματος προς τον δήμο Αιγιάλειας για επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής με το ποσό των 6.000€ για την κάλυψη μέρους της παραπάνω δαπάνης, την δαπάνη συνολικού ποσού 14.500€ για την προμήθεια 100 τάμπλετ στις σχολικές μονάδες και  εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.