Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει τα εξής:

1.Οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω με καταβολής τέλους ως εξής:

Α)αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

Β)αν εξοφληθούν σε δύο(2)έως είκοσι τέσσερις(24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό(80%)

Γ)αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε(25)έως σαράντα οκτώ(48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό  εβδομήντα τοις εκατό(70%)

Δ)αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα(49) έως εβδομήντα δύο(72)δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό(60%)

Ε)αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις(73)έως εκατό (100)δόσεις,με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%)

[the_ad id=”46371″]

 

2.Στη  ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Α)τελούν σ ε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

Β)έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι  σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

Γ)δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα έχει υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

 

[the_ad id=”46704″]