Από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι

προκηρύσσεται η χορήγηση Εκκλησιαστικών υποτροφιών από την

Εκκλησία της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2020 σε Έλληνες και

αλλοδαπούς (άρρενες ή θήλεις) για την κατάρτιση στελεχών κληρικών και

λαϊκών της Εκκλησίας της Ελλάδος και για τη σύσφιξη και προαγωγή

διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος,

α) σε Έλληνες Ορθόδοξους Κληρικούς για μεταπτυχιακές θεολογικές

σπουδές πρωτίστως και δευτερευόντως για σπουδές σε τομείς ζωτικούς, κατά

την κρίση της Ιεράς Συνόδου, για τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας, που

θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του

εξωτερικού,

β) σε αλλοδαπούς Ορθοδόξους και μη, για προπτυχιακές η μεταπτυχιακές

θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα

I. Σε Έλληνες Υποτρόφους:

Εξήντα (60) υποτροφίες σε κληρικούς η υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς

(άρρενες ή θήλεις) προερχομένους από την Εκκλησία της Ελλάδος, για

μεταπτυχιακές Θεολογικές σπουδές αποκλειστικά σε Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δέκα (10) υποτροφίες σε κληρικούς η υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς

(άρρενες ή θήλεις) για μεταπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά σε

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες ορίζονται

από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ύστερα από πρόταση της Υποεπιτροπής

Υποτροφιών.

Δέκα (10) υποτροφίες σε κληρικούς η υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς

(άρρενες ή θήλεις) για μεταπτυχιακές σπουδές σε ζωτικούς τομείς της ζωής

και της δράσης της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποκλειστικά σε Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ύστερα

από πρόταση της Υποεπιτροπής Υποτροφιών και έγκριση της Διαρκούς

Ιεράς Συνόδου.

II. Σε Αλλοδαπούς Υποτρόφους:

Εξήντα πέντε (65) υποτροφίες σε Κληρικούς ή λαϊκούς, οι οποίοι

προέρχονται από τα Πατριαρχεία και τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες

(ενδεικτικά Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων,

Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας, Αλβανίας,

Τσεχίας – Σλοβακίας), για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές θεολογικές

σπουδές στην Ελλάδα. Σε κάθε μία από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες

παρέχονται μέχρι πέντε υποτροφίες.

Πέντε (5) υποτροφίες σε προερχομένους από άλλες χριστιανικές ομολογίες

για μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα.

III. Διάρκεια

Η διάρκεια κάθε χορηγούμενης υποτροφίας ορίζεται για ένα ακαδημαϊκό

έτος, δηλαδή για δέκα μήνες, από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Ιουλίου.

Όταν εγκρίνεται η παράταση – ανανέωση της υποτροφίας, η χρηματική

επιχορήγηση του υποτρόφου δεν διακόπτεται για τους μεταξύ των

ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλόμενους δύο θερινούς μήνες.

Η ανανέωση της υποτροφίας γίνεται πάντοτε αιτιολογημένα και κατόπιν

επίσημης πιστοποίησης και αξιολόγησης της πορείας των σπουδών και του

ήθους του υποτρόφου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει.

IV. Απαραίτητες προϋποθέσεις

α) Η συγκατάθεση του οικείου Μητροπολίτη με συστατικό έγγραφο του για

τη χρηστοήθεια του υποψηφίου και την πρόθεσή του για εθελοντική

προσφορά στην Εκκλησία.

β) Βεβαίωση δύο Καθηγητών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για την επιστημονική

ικανότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητα πραγματοποίησης

μεταπτυχιακών σπουδών.

γ) Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, μέ βαθμό «άριστα» ή «λίαν καλώς».

δ) Βεβαίωση Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., στην οποία να φαίνεται αναλυτικά η ετήσια

επίδοση και βαθμολογία του.

ε) Ηλικία όχι ανώτερη των 40 ετών.

στ) Έγγραφη δήλωση, ότι μετά το πέρας των σπουδών του ο υποψήφιος θα

τεθεί στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου, για να υπηρετήσει όπως αυτή θα

ορίσει τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Σε περίπτωση άρνησης προσφοράς

υπηρεσίας στην Εκκλησία, οφείλει ο υπότροφος να καταβάλει το ποσό που

δαπανήθηκε από την Εκκλησία για την υποτροφία του.

ζ) Επαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία ο υποψήφιος

επιθυμεί να σπουδάσει, αποδεικνυόμενη με σχετικό πιστοποιητικό

γλωσσομάθειας.

η) Πιστοποιητικό γέννησης.

θ) Βιογραφικό σημείωμα.

ι) Βεβαίωση από τη Σχολή του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος

προτίθεται να σπουδάσει ότι γίνεται δεκτός ως υπότροφος.

ια) Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από

άλλη πηγή εσωτερικού ή εξωτερικού.

ιβ) Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγουμένου Οικονομικού Έτους, στο οποίο

να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.

ιγ) Αίτηση του υποψηφίου προς την Ιερά σύνοδο με δύο (2) πρόσφατες

φωτογραφίες.

V. Κατάθεση δικαιολογητικών

Η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Υποεπιτροπή

Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται από

1ης Ιανουαρίου έως 30ης Απριλίου κάθε χρόνου. Μετά την κατάθεση όλων

των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Γραφείο της Υποεπιτροπής Υποτροφιών,

ο γραμματέας αυτής ελέγχει τα δικαιολογητικά του αιτούντος και συντάσσει

έγγραφη εισήγηση προς τα μέλη της Υποεπιτροπής, περί της αρτιότητας και

εγκυρότητας αυτών.

Δείτε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Ι.Μ.Κ.Α.