Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ευθ. Γάτου (Γάτειο Κληροδότημα), την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Προγραμματισμός – προϋπολογισμός δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.