Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ: 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 09.2021), καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ευθ. Γάτου (Γάτειο Κληροδότημα), στις είκοσι έξι (26) Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Περί έγκρισης δημιουργίας σφαιρικών βίντεο για την τουριστική προβολή του Δήμου
  2. Προϋπολογισμός – προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.