τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα τρείς (13) Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού οχήματος 4Χ4 ανοικτού ανατρεπόμενου 6,5 Τ για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή ισότροχου, λαστιχοφόρου με λεπίδα προώθησης για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 3. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης ελαστικοφόρο με αναδευτήρα μπετόν για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλάρκ) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Άμεσες επεμβάσεις στο ΧΥΤΑ Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας & Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 11. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την Συντήρηση και επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας Οικ. Έτους 2019».
 12. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 3ο Τρίμηνο έτους 2018.
 13. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 4ο Τρίμηνο έτους 2018.
 14. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 15. Τροποποίηση της αριθ. 325/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον: «Καθορισμό του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/17) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019».
 16. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 17. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Ορισμός συμβολαιογράφου για εκτέλεση ενεργειών αναφορικά με τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου που χρησιμοποιείται ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Αιγιαλείας.