τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 

  1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιάλειας».
  2. Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη στα Πατήσια Αθηνών.
  4. Έγκριση και παραλαβή της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: «παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ».
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  6. Έγκριση ή μη εξώδικης επίλυσης διαφοράς μεταξύ κ. Πάγκαλου Χαράλαμπου και λοιπών και του Δήμου Αιγιαλείας

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”46704″]