Απολύτως νόμιμος είναι ο διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών άρδευσης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας σε ιδιώτη, όπως απεφάνθη το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Πράξη του, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑ στις 3 Ιουνίου και στην οποία αποφαίνεται πως όλες οι διαδικασίες έγιναν νόμιμα, δίνοντας έτσι και τη συγκατάθεσή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον μειοδότη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τη δημοτική αρχή και τις απολύτως νόμιμες ενέργειές της και ταυτόχρονα είναι κόλαφος για τη σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων Γούτου-Παπακωνσταντινόπουλου-Κουρή και για όσα διέδιδαν σχετικά με το θέμα.

Για την ιστορία, αναφέρονται επιγραμματικά όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, πάντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

  1. Με την υπ’ αριθμ. 423/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 43/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας, με την οποία αποφασίστηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της άρδευσης αγροτικών κτημάτων της περιοχής της Αιγιάλειας, όπως αυτή (η άρδευση) γίνεται με κλειστού τύπου αρδευτικό δίκτυο σωλήνων και αγωγών της ΔΕΥΑ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και κρίθηκε νόμιμη με βάση την υπ’ αριθ. 263349/2018 απόφασή του.
  2. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας με την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφασή του πρότεινε στο Δήμο Αιγιάλειας τη μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου της αρμοδιότητας της άρδευσης. Πράγματι, ο Δήμος ενέκρινε τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας δια της υπ’ αριθμ. 488/2019 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και κρίθηκε νόμιμη με βάση την υπ’ αριθ. 256182/2019 απόφασή του.
  3.  Σε εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας προκήρυξε δια της υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου δημόσιο, ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση τομέα άρδευσης ΔΕΥΑ Αιγιάλειας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 649.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και κρίθηκε νόμιμη με βάση την υπ’ αριθ. 60/2020 απόφασή του. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, οι υπηρεσίες που θα εκτελούσε ο τελικός ανάδοχος ήταν σημαντικά αναβαθμισμένες σε σχέση με τις μέχρι τότε προσφερόμενες στους χρήστες των υπηρεσιών άρδευσης.
  4.  Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε κανονικά. Σε αυτόν συμμετείχαν 5 οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. Ο τελικός μειοδότης προσέφερε έκπτωση 46% σε σχέση με τον προϋπολογισμό, επομένως εξοικονομήθηκε σχεδόν το 50% της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας περί κατακύρωσης του διαγωνισμού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και κρίθηκε νόμιμη με βάση την υπ’ αριθ. 56939/2020 απόφασή του.
  5. Ο φάκελος του διαγωνισμού εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου κατά τα νομίμως προβλεπόμενα. Αρχικά εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 171/2020 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ζητείτο η συμπλήρωση του φακέλου και η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προς τεκμηρίωση του ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού ήταν πράγματι η πλέον συμφέρουσα οικονομική λύση για την παροχή υπηρεσιών άρδευσης. Σημειωτέον ότι αυτή η πράξη του ΕλΣυν δεν ήταν οριστική, αλλά αναβλητική. Πράγματι, η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας προσκόμισε όλα τα αναγκαία έγγραφα προ τεκμηρίωση της νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  6. Με την υπ’ αριθμ. 208/2020 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε οριστικά ότι ο διαγωνισμός είναι απολύτως νόμιμος και ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης με τον μειοδότη. Τα στοιχεία που προσκόμισε η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας κρίθηκαν επαρκή. Αναγνωρίστηκε ότι η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας είναι κατάλληλη για την ανάληψη της αρμοδιότητας άρδευσης «ενόψει της επιτυχημένης λειτουργίας της και της δυνατότητάς της να διεξάγει με ταχύτητα και ασφάλεια μεγάλους διαγωνισμούς έργων/υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων επιτυγχάνονται μεγάλα ποσοστά έκπτωσης σε σχέση με τις μέχρι πρότινος διενεργούμενες από τον Δήμο πολλαπλές επιμέρους αναθέσεις». Ακόμη, τα στοιχεία, βάσει των οποίων δομήθηκε ο προϋπολογισμός των επιμέρους κατηγοριών υπηρεσιών κρίθηκαν απολύτως τεκμηριωμένα. Κατά τα λοιπά, και η διαγωνιστική διαδικασία καθ’ εαυτή κρίθηκε σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του που κοινοποιήθηκε στη ΔΕΫΑ Αιγιαλείας στις 3 Ιουνίου, αποφαίνεται ότι οι διαδικασίες είναι νόμιμες και ουδέν πρόβλημα υπάρχει, δίνοντας τη συγκατάθεση του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πλέον περιμένουμε από τη σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων Γούτου-Παπακωνσταντινόπουλου-Κουρή, αν μη τι άλλο να αναγνωρίσουν δημοσίως ότι έκαναν λανθασμένες κρίσεις και εκτιμήσεις όταν διέδιδαν ότι «Απόφαση «κόλαφος» του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκθέτει ανεπανόρθωτα τη συμμαχική Δημοτική Αρχή για το θέμα της Άρδευσης». Εκτός κι αν οι εν λόγω παρατάξεις είναι απασχολημένες ετοιμάζοντας νομικές προσφυγές, όπως έχουν προαναγγείλει, για μια υπόθεση την οποία ήδη το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε νόμιμη. 

Είναι καιρός να σοβαρευτούν και να αρθούν στο ύψος των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους, συμβάλλοντας στο νοικοκύρεμα του Δήμου μας. Πάντως τους καθιστούμε σαφές ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν την προσπάθεια αυτή που αποτελεί βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής αλλά και της ΔΕΫΑ στο σκέλος που την αφορά. Καμία επιστροφή στο παλαιό σύστημα άρδευσης δεν θα λάβει χώρα».