«Έκδοση Αστυνομικής Απόφασης, του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ για τον νυκτερινό ολικό αποκλεισμό  των  κλάδων  Α/Κ  Σελιανίτικων (χ/θ. 180+200) του αυτοκινητόδρομου Αθηνών- Πατρών, για εργασίες ανέγερσης μεταλλικών προβόλων του Υβριδικού Συστήματος διοδίων».

Στην Πάτρα σήμερα την 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Γεώργιος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ταξίαρχος

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 «Περί ΚΟΚ».
  2. Το υπ’ αριθμ. ΛΕ/ΕΠ/02/12/24/14801 από 27.03.2020 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ17 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  3. Το DIR/EΤΗ/ΤΚΑ/STB/L/2020/014218 από 17.03.2020 έγγραφο της APION KLEOS C.J.V.
  4. Το υπ’ αριθ. 6398/20/ 647121 από 27.03.2020 έγγραφο Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Αχαΐας.

Στα πλαίσια εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων του Υβριδικού Συστήματος διοδίων και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Άρθρο 1ο

1.- Την έκδοση απόφασης του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ, για τον νυκτερινό ολικό αποκλεισμό των κλάδων  του  Α/Κ  Σελιανίτικων (χ/θ. 180+200) του αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Πατρών, για εργασίες ανέγερσης μεταλλικών προβόλων του Υβριδικού Συστήματος διοδίων.

2.-  Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν ως ακολούθως:

Α’ Φάση: Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Αθήνα προς Σελιανίτικα και του κλάδου εισόδου από Σελιανίτικα προς Πάτρα του Α/Κ Σελιανίτικων (χ/θ. 180+200) του αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Πατρών, που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα τυπικά σχέδιο 5-4 «αποκλεισμός κλάδου εξόδου» και 5-6 «αποκλεισμός κλάδου εισόδου» του τόμου 3 «Προσωρινή Σήμανση Έργων και Συμβάντων» του Εγχειριδίου Λειτουργίας του Έργου Παραχώρησης.

  • Η κίνηση του κόμβου από Αθήνα προς Σελιανίτικα, που αποκλείεται κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος, θα εξυπηρετείται προσωρινά από τον Α/Κ Δυτικού Αιγίου (χ/θ. 176+000) και (στην περίπτωση που οι οδηγοί δεν εξέλθουν στον Α/Κ Δυτικού Αιγίου) από τον Α/Κ Δρέπανου (χ/θ. 197+000) μέσω της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και του τοπικού οδικού δικτύου, όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στο σχετικό σκαρίφημα «Αποκλεισμός κλάδων εξόδου και εισόδου κόμβου Σελιανίτικων στην κατεύθυνση προς Πάτρα».
  • Η κίνηση του κόμβου από Σελιανίτικα προς Πάτρα, που αποκλείεται κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος, θα εξυπηρετείται προσωρινά μέσω της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και του τοπικού οδικού δικτύου από τον Α/Κ Δρέπανου (χ/θ. 197+000), όπως εμφαίνεται  στο  επισυναπτόμενο στο σχετικό   σκαρίφημα «Αποκλεισμός  κλάδων εξόδου και εισόδου κόμβου Σελιανίτικων στην κατεύθυνση προς Πάτρα».

Β’ Φάση: Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της κατεύθυνσης από Πάτρα προς Σελιανίτικα και του κλάδου εισόδου από Σελιανίτικα προς Αθήνα του Α/Κ Σελιανίτικων (χ/θ. 180+200) του αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Πατρών, που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα τυπικά σχέδιο 5-4 «αποκλεισμός κλάδου εξόδου» και 5-6 «αποκλεισμός κλάδου εισόδου» του τόμου 3 «Προσωρινή Σήμανση Έργων και Συμβάντων» του Εγχειριδίου Λειτουργίας του Έργου Παραχώρησης.

  • Η κίνηση του κόμβου της κατεύθυνσης από Πάτρα προς Σελιανίτικα που αποκλείεται κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα εξυπηρετείται προσωρινά από τον Α/Κ Δρεπάνου (χ/θ. 197+000) μέσω της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και του τοπικού οδικού δικτύου και (στην περίπτωση που οι οδηγοί δεν εξέλθουν στον Α/Κ Δρεπάνου) από τον Α/Κ Δυτικού Αιγίου (χ/θ. 176+000) μέσω της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και του τοπικού οδικού δικτύου, όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στο σχετικό σκαρίφημα «Αποκλεισμός κλάδων εξόδου και εισόδου κόμβου Σελιανίτικων στην κατεύθυνση προς Αθήνα».
  • Η κίνηση του κόμβου της κατεύθυνσης από Σελιανίτικα προς Αθήνα που αποκλείεται κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα εξυπηρετείται προσωρινά από τον Α/Κ Δυτικού Αιγίου (χ/θ. 176+000), όπως εμφαίνεται στο  επισυναπτόμενο  στο  σχετικό, σκαρίφημα  εναλλακτικών διαδρομών «Αποκλεισμός κλάδων εξόδου και εισόδου κόμβου Σελιανίτικων στην κατεύθυνση προς Αθήνα».

3.- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ζητούνται προγραμματίζονται από ώρα 21:00 βραδινή της Δευτέρας 30  Μαρτίου 2020 έως ώρα 06:00 πρωινή της επομένης (31.03.2020) με εναλλακτική ημερομηνία, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, να είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

4.-Σε κάθε περίπτωση η «APION  KLEOS  C.J.V.»  στην οποία κοινοποιείται το παρόν, έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:

α) Για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. τακτική συντήρηση της σήμανσης, απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας, χρήση αναλάμπτοντων φανών, χρήση πινακίδων οριοθέτησης έργων αντί κώνων, τοποθέτηση αναλάμποντος  βέλους, κατάλληλος φωτισμός έργων,  χρήση φορητών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, απόκρυψη  υφιστάμενης  σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων κτλ.), με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και  να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εργαζομένων.

β) Για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον χώρο των εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξηςνα αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να  τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας{παρ. 5.3 και 5.5 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (Τεύχος 7)}.

γ) Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.

5.-Ο ανάδοχος του έργου, υπό την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Άρθρο 2ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει:

Α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο.

Β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.