Καθ’ οδόν προς δημοπράτηση για το έργο «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας»

0
324

Την ίδια στιγμή, η αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων πρόκειται να προχωρήσει στην δημοπράτηση ενός πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου που αφορά την «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», μετά την ένταξη της ομώνυμης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».ΧΑΡΤΟΠΟΙΗ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους κατά το ποσό των 414.556,26 € καθώς και από Ίδιους Πόρους του Δήμου κατά το ποσό των 248.733,75 €.

Σύμφωνα με την κ. Ψυχράμη, «κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του ποσού που θα διατεθεί κατά 3.164,66 €, προκειμένου να δημοπρατηθεί η εν λόγω δημόσια σύμβαση. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή τκ για τον υπολογισμό της προεκτίμησης των αμοιβών των μελετητών. Κατόπιν τούτου, προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με την ενίσχυση του Κ.Α. 69-7411.001 με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη-Στατική μελέτη-Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ1551 2018ΣΕ15510083» κατά το ποσό των 3.164,66 €, ήτοι συνολικό ποσό 663.290,01 €».

Και η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» καταλήγει ως εξής: «Μετά από τις απαιτούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε στη σύνταξη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και στη δημοπράτηση του έργου, ενός έργου που θα αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αιγίου δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική σε όλο τον Δήμο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της επανεκκίνησης της Αιγιάλειας».