Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, (για τους πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο), στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις έντεκα (11) Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται αφενός στο ότι υπάρχει δεσμευτική προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής και αφετέρου στην επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να εκτελεστεί το έργο ανάπλασης της πλατείας Αγίας Λαύρας το συντομότερο δυνατόν.

  1. Άσκηση Προσφυγής του Δήμου Αιγιαλείας ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, κατά των αριθ. 14406/15-03-2022 & 14414/16-03-2022 Αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.