Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως συμπληρώθηκε με παρ.1 άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α ́/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. της Γεν.
Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γ. Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ. ΕΣ., η τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για την περιοδική πεζοδρόμηση των οδών Κλ. Οικονόμου & Μητροπόλεως στο κέντρο της πόλης του Αιγίου.
  2. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για την επισκευή βρύσης και παγκάκια στην πλατεία της Κοινότητας Άνω Κερύνειας του Δήμου Αιγιαλείας .
  3. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ποροβίτσας του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
  4. Περί έγκρισης προσωρινής μετατόπισης περιπτέρων στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου Ενότητα 2: πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικοί οδοί και Ενότητα 3: πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικοί οδοί».
  5. Περί επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δέντρου επί κοινοχρήστου χώρου- πλατεία οικισμού Κάτω Πτέρης στην κοινότητα Πτέρης Δήμου Αιγιαλείας
  6. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στην Κοινότητα Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας.
  7. Περί επέκτασης χρονικού διαστήματος της πεζοδρόμησης που εφαρμόζεται τους θερινούς μήνες στην παραλία Ακολης της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Περί έγκρισης πρότασης για την τροποποίηση των αριθ. 192/2007 και
  205/2008 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί
  χορήγησης θέσεων στάθμευσης.
  9. Περί έγκρισης χορήγησης ή μη μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Ρωμανιώλη 21 στην Κοινότητα Αιγίου.
  10. Έγκριση μελέτης οριοθέτησης τμήματος ποταμού «Φοίνικα» στην Τ.Κ. Σαλμενίκο της Δ.Ε. Ερινεού (θέση παρά το ΜΥΗΣ Σαλμενίκο του Δήμου Αιγιαλείας).
  11. Περί έγκρισης ή μη αίτησης για την εκ νέου παραχώρηση χορηγηθείσας θέσης στάθμευσης επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα στην Κοινότητα Αιγίου.