Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.
  2. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022.
  3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.16/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ως προς το τεχνικό δελτίο ένταξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» με κωδικό έργου 2018ΕΠ00100021.
  4. Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
  5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
  6. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας.
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020.
  8. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
  9. Ανάκληση της υπ’ αριθ.129/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Π. Χα-ραλάμπους 3 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Π.Δ. 52/2022 (Φ.Ε.Κ.131/ τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.