Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Η πρόσκληση αφορούσε αποκλειστικά θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της επιτροπής και έχουν να κάνουν με τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό, καθώς επίσης τη μέριμνα και την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στην χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Αχαΐας. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δια του Προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Φίλια, να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση των λαϊκών αγορών, να εντοπιστούν δυσλειτουργίες και χρόνια προβλήματα που δυσκολεύουν τους εργαζομένους, τους πολίτες, ώστε να αναζητηθούν λύσεις και παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο τη διαμόρφωση μίας «νέας εποχής» για τις λαϊκές αγορές, σύμφωνη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Αρχικά, από τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής προέκυψε ότι κατά το διάστημα λήψης εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας και στους τρείς Δήμους (Πατρέων, Αιγίου και Δυτικής Αχαΐας), τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις, δηλαδή οι λαϊκές λειτούργησαν με το 50% των πάγκων, υπήρξαν διαγραμμίσεις, δόθηκε έμφαση στην καθαριότητα, ενώ υπήρξε και εκτεταμένη προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.  Επιπλέον, σημειώθηκε ότι στις λαϊκές δραστηριοποιήθηκαν πλέον μόνο οι κατέχοντες νόμιμη άδεια. Σημαντική επίσης ήταν η διαπίστωση ότι μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και αποστολή σχετικής απόφασης που τόνιζε την ανάγκη της άμεσης επίσπευσης της ψήφισης των κανονισμών λειτουργίας λαϊκών αγορών ανά Δήμο, ο Δήμος Αιγίου προχώρησε στην ψήφιση και ο Δήμος Πατρέων βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει τη διαδικασία.   

Ωστόσο, σημειώθηκε πως η καλή κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω της έκτακτης ανάγκης πρέπει να σταθεροποιηθεί και να υπάρξουν μόνιμες παρεμβάσεις που θα αφορούν την εικόνα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να έχουν σχέση με την ομοιομορφία και ανανέωση των πάγκων, με την κατάλληλη σήμανση των δρόμων, με την πληροφόρηση της ιδιότητας του πωλητή και το είδος των αγαθών που διαθέτει, με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, χημικών τουαλετών, εξειδικευμένων κάδων απορριμμάτων καθώς επίσης με παρεμβάσεις που αφορούν την πάταξη των παρανόμων πωλητών, την όχληση των περίοικων και τέλος με παρεμβάσεις προς την κεντρική εξουσία για νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την άσκηση του ελέγχου και της λειτουργίας των λαϊκών από τους Δήμους. 

Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και των Δήμων η οποία υπό το συντονισμό του Προέδρου της, Ανδρέα Φίλια, θα υποδείξει τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να ακολουθήσει σύνταξη σχετικής μελέτης που να αφορά τις μη στεγασμένες λαϊκές αλλά και την πιθανή λειτουργία μόνιμης στεγασμένης λαϊκής, κατά περίπτωση.

Ακόμα, ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να υποβάλλουν εγγράφως αιτήματα για νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις, ώστε να προωθηθούν στην κεντρική κυβέρνηση για τα περαιτέρω.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά της μέλη Φίλιας Ανδρέας – Περιφερειακός Σύμβουλος, Βοηθός Περιφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, Ψυχράμη – Σταυροπούλου Βασιλική – Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγιαλείας, Δημακόπουλος Φώτιος – Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, Μοδές Αθανάσιος – Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, Παπασημακόπουλος Χρήστος – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος – Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, Τσιγάρας Βασίλειος – Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων, Γιαννακόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος του σωματείου λαϊκών αγορών «Ο Άγιος Τρύφωνας», Μουρτάς Σπυρίδωνας – Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας,