Η ΔΕΥΑ συνεχίζοντας δυναμικά το αναπτυξιακό και επενδυτικό της πρόγραμμα που αναβαθμίζει την υδροδότηση του Δήμου και προσβλέποντας στο μέλλον σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους Δημότες, σας ενημερώνει για μια σειρά έργων που αποδεικνύουν την μακρόχρονη προετοιμασία και ωρίμανσή τους και τα οποία θα λύσουν οριστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα ο Δήμος μας. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωστοποιεί όλες τις ενέργειές της και επιφυλάσσεται να επανέλθει στο μέλλον για κάθε έργο ξεχωριστά, προκειμένου και οι δημότες να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο στη διαχείρισή τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 Α) ΕΡΓΑ υπό Ένταξη

 

 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»,  προϋπολογισμού  20.658.295,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

Τα έργο έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος I του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται σύντομα η ένταξη και χρηματοδότησή του.

Aφορά κυρίως στην κατασκευή του έργου υδροσυλλογής και επεξεργασίας νερού μέσω διυλιστηρίου (παροχής 900 m3/h) από τον αναβαθμό του ποταμού Σελινούντα, καθώς και έργων μεταφοράς του νερού προς τους κάτωθι δυναμικούς και κρίσιμους (από άποψη υδροδότησης) οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας:

 • Αιγίου, περιλαμβάνεται η πόλη του Αιγίου και οι οικισμοί Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Κουλούρας
 • Διακοπτού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Διακοπτού, Νικολέϊκων, Ριζομύλου, Ελαιώνα, Ελίκης, Τράπεζας και Πούντας
 • Συμπολιτείας, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων της Άκολης, Αβύθου και Πανοράματος), Σελιανιτίκων και Λόγγου.
 • Ερινεού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήρειας και Λαμπιρίου

[the_ad id=”46371″]

Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν σωληνωτό δίκτυο αγωγών όπου θα μεταφέρεται το νερό από τις Εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου καλύπτοντας τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών από τη Ζήρια της ΔΕ Ερινεού μέχρι και την Τράπεζα της ΔΕ Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:

 • αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 10.500 m περίπου, από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πλησίον του διυλιστηρίου έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή της πόλης του Αιγίου (θέση Ρούβαλη) που έχει όγκο 1.500 μ3.
 • ανατολικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 17.400 m περίπου, ως την δεξαμενή του οικισμού Τράπεζα
 • δυτικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 12.000 m περίπου ως την δεξαμενή του οικισμού Ζήρια

Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μέσω 6.000 ασυρμάτων αισθητήρων – μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης για τη δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ) στις  τοπικές κοινότητες Διακοπτού, Ελαιώνα, Σελιανιτίκων , Λόγγου και Καμαρών.

Από την υλοποίηση και λειτουργία του συνολικού έργου που χαρακτηρίζεται εμβληματικό έργο ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, αναμένεται να επιλυθεί κατά ορθολογικό τρόπο η διαχείριση και προστασία του υδατικού δυναμικού της μείζονος περιοχής με την ελαχιστοποίηση των δαπανών άντλησης του νερού των γεωτρήσεων αλλά και της καλύτερης εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων του Σελινούντα. Επιπλέον θα βελτιωθούν οι συνθήκες ύδρευσης και υδροδότησης του Δήμου Αιγιαλείας, επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα της επαρκούς κάλυψης των υδρευτικών αναγκών και υδροδοτώντας με νερό ποιοτικά πολύ καλύτερο του σημερινού.

[the_ad id=”46274″]

 

 1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€, η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα το Υποέργο 1 : «Αποχέτευση οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου», προϋπολογισμού 1.350.000,00€ και Υποέργο 2: «Αρχαιολογική Επίβλεψη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€.

Έχει υποβληθεί στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφ. Δυτ. Ελλάδας για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Κορίνθου της πόλης του Αιγίου,  καθώς και κάθετων αγωγών σε διάφορες κάθετες οδούς στη διαδρομή του κύριου αγωγού.  Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών  μήκους  2.700,00μ.

Η κατασκευή του νέου συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης κατά μήκος των οδών Κορίνθου – Ζωοδόχου πηγής κρίνεται απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάντι και κατάντι του αγωγού περιοχές παραλαμβάνοντας αστικά  λύματα από αυτές. Ο υπάρχων παντοροϊκός συλλεκτήριος αγωγός  λόγω μικρού βάθους αδυνατεί να παροχετεύσει τα λύματα των παραπάνω περιοχών. Θα εξυπηρετηθούν  μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και κτήρια.  Επίσης η ύπαρξη των δύο αγωγών καθιστά το δίκτυο αυστηρά χωριστικό με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα στην λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού καθώς και την δυνατότητα  παραλαβής όμβριων υδάτων από μεγάλο τμήμα της πόλεως.

 1. «ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης της αφυδατωμένης ιλύος από τους Βιολογικούς Καθαρισμούς, το οποίο θα αποβεί αξεπέραστο στο αμέσως προσεχές μέλλον, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας έχει υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου: «Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Αστικής Λυματολάσπης».

Η τεχνική φιλοσοφία της πρότασης στηρίζεται στη θερμική ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος μέσω θερμικού ξηραντήρα, με χρήση ξηρού ελαιοπυρήνα (πυρηνόξυλου) ως καύσιμης ύλης που αποτελεί ανανεώσιμη και πολύ χαμηλής δαπάνης πηγή ενέργειας ενώ είναι δυνατή η χρήση και άλλων ειδών βιομάζας. Η ξηρά ιλύς μετά την επεξεργασία της θα περιέχει ποσοστό στερεών μεγαλύτερο του 90%, θα είναι απολύτως υγιεινοποιημένη και κατάλληλη για οποιαδήποτε εύλογη χρήση, ακόμη και για γεωργική χρήση ως λίπασμα άνευ του οποιουδήποτε περιορισμού.

[the_ad id=”46371″]

 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ)», προϋπολογισμού 2.485.241,60 €

Το έργο έχει υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των 85 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών – Γεωτρήσεων – Φρεατίων, στις Δημοτικές Ενότητες ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών καθώς και την Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων – συσκευών (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.).

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί σπουδαίο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, με δεδομένη την επίτευξη της κάλυψης των αναγκών τους σε πόσιμο νερό χωρίς την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, αλλά με την μείωση των διαρροών, όπου σήμερα κυμαίνονται σε ποσοστό άνω του 48% του αντλούμενου νερού. Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, έχοντας την εμπειρία από την λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού στην Δ.Ε. Αιγίου και την επίτευξη μείωσης των διαρροών, γνωρίζει ότι με την πράξη αυτή θα ολοκληρωθεί για όλο τον δήμο Αιγιαλείας η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών σε πόσιμο και ασφαλές νερό με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Με την αποφυγή ανόρυξης νέων γεωτρήσεων θα επιτευχθεί η προστασία του υπόγειου υδροφορέα της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Επίσης θα υπάρξει μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας με άμεσο όφελος για το περιβάλλον.

[the_ad id=”46274″]

 

Β) ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 999.448,00€ (χωρίς ΦΠΑ. Το έργο εντάχθηκε στο  Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται άμεσα η δημοπράτηση και η υλοποίησή του.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της πόλης του Αιγίου με Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ). Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω 11.663 ασυρμάτων αισθητήρων (Τοπικών Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης – ΤΣΕΚ).

Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, επιτυγχάνοντας μείωση των διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, αποφεύγοντας την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και επιτυγχάνοντας την προστασία του υπόγειου υδροφορέα της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Θα καλυφτούν οι υδρευτικές ανάγκες μέσω της εξοικονόμησης από τον περιορισμό των απωλειών και από την ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις μειωμένες αντλήσεις αλλά και η άμεση ανταπόκριση των συνεργείων σε τυχόν βλάβες θα αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές επιτυγχάνοντας τους στόχους για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

 

 1. «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 30.044.600,00 € (ένταξη στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I),

Το έργο αφορά στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων των παραλιακών κυρίως οικισμών Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Αιγιαλείας και αποτελεί λειτουργική συνέχεια και πλήρη αξιοποίηση των συναφών συμπληρωματικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δηλαδή των έργων: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΑΙΓΙΟΥ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».

Προβλέπεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων των παρακάτω οικισμών Γ Προτεραιότητας: Αιγείρας του πρώην Δήμου Αιγείρας, Κραθίου και Παραλίας Συλίβαινας του πρώην Δήμου Ακράτας, Διακοπτού του πρώην Δήμου Διακοπτού, Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αβύθου και Άκολης που αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο της πρώην Κοινότητας Ροδοδάφνης), Λόγγου και Σελιανιτίκων του πρώην Δήμου Συμπολιτείας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου σε μήκος σωλήνων ανέρχεται σε 75.500,00 m περίπου ενώ προβλέπονται και 6 τοπικά αντλιοστάσια.

Το ως άνω αντικείμενο αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», το οποίο πέραν των άνω οικισμών, περιλαμβάνει και τους οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας για τους οποίους έχει ήδη κατασκευαστεί ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, δηλαδή τους οικισμούς  Λαμπιρίου, Καμαρών (μετά των παραλιακών συνοικισμών Πεύκων και Μπούκας), Ερινεού και Πανοράματος. Το τμήμα αυτό του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο οποίο έχει ήδη ενταχτεί. Το φυσικό αντικείμενο του τμήματος αυτού του έργου είναι 21.600,00 m αγωγών περίπου και 1 Α/Σ. Δηλαδή το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.100,00 m αγωγών περίπου και 7 Α/Σ. Επίσης από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αναμονής των ιδιωτικών συνδέσεων.

[the_ad id=”46371″]

 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.100.000,00€, ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401)

Το έργο αφορά στην βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών ύδρευσης των πυρόπληκτων περιοχών Κουνινάς Τ.Κ. Κουνινάς  της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, των οικισμών  Κερνίτσας, Λόφου και Καλυβίτη της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού και του οικισμού Άνω Διακοπτού Τ.Κ. Άνω Διακοπτού. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή επέκταση τμημάτων αγωγών συνολικού μήκους 8.570μ., που είτε λόγω παλαιότητας είτε υποδιαστασιολόγησης έχουν ως συνέπεια σημαντικό ποσοστό διαρροών και βλαβών στο δίκτυο αλλά και κινδύνους υγείας των καταναλωτών. Επιπλέον στο σύμπλεγμα των οικισμών Κερνίτσας, Λόφου και Καλυβίτη μετά τις πυρκαγιές του 2007 και σταδιακά τα επόμενα έτη, παρουσιάστηκε μείωση της παροχής των υφιστάμενων πηγών υδροδότησης, με αποτέλεσμα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες  το παρεχόμενο νερό ύδρευσης να μην  καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες των κατοίκων. Με την ανόρυξη της γεώτρησης στη θέση «Κατέγια» στον οικισμό Κερνίτσα, την κατασκευή νέας δεξαμενής  και την κατάλληλη συνδεσμολογία της με τις υπάρχουσες δεξαμενές των  οικισμών Λόφου και Καλυβίτη θα εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού ύδρευσης στο σύμπλεγμα των  ανωτέρω τριών οικισμών. Το παραπάνω έργο θα συμβάλλει πλήρως στη επίλυση των προβλημάτων έλλειψης νερού που παρουσιάζεται έντονα στις ανωτέρω περιοχές κυρίως κατά τους θερινούς μήνες αλλά και στη μείωση και  έλεγχο των διαρροών που παρουσιάζει το δίκτυο λόγω παλαιότητάς του.

  

Γ)  ΕΡΓΑ υπό Εκτέλεση 

 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 188.082,09€ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

Το έργο αφορά την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και  ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης του Αιγίου. Η έκταση του γεωγραφικού χώρου αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.  κατέστησε  αναγκαία την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Πέραν όμως από τον έλεγχο του όλου συστήματος θα υπάρχει η δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α., διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 39 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) συνδεδεμένους με εγκαταστάσεις του Δικτύου Ύδρευσης (10 αντλιοστάσια – δεξαμενές, 18 σταθμούς ελέγχου της πίεσης, παροχής, και μεταβολής της πίεσης με βάση την παροχή μέσω μειωτών, 11 σταθμούς μέτρησης της παροχής και πίεσης εσωτερικού δικτύου).

Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής σε σωλήνες, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λ.π., η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που  βρίσκεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.

Με τη λειτουργία του συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

-Συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου

-Ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού.

-Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού.

-Μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων.

-Δυνατότητα προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου με μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.

-Βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου.

-Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Αιγίου και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της περιοχής που εξυπηρετείται από την Επιχείρηση.

Τελικός στόχος του έργου είναι η εξοικονόμηση 1.050.000 μ3/έτος νερού, ώστε να γίνει αποδοτικότερη η χρήση των υδατικών πόρων αφού θα προστατευθούν τα αποθέματα των υπόγειων νερών και θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού προς τους καταναλωτές.

[the_ad id=”46274″]

 1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΒΑΛΗΜΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ (ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ)», προϋπολογισμού 899.500,00€. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 18-03-2019, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων ΑΧΑΪΑΣ και ίδιους πόρους. Αφορά την επισκευή του φέροντος οργανισμού των τεσσάρων υπερυψωμένων δεξαμενών – υδατόπυργων που βρίσκονται στην Δ.Ε Αιγίου και συγκεκριμένα στα Βαλιμήτικα, Διγελιώτικα, Μεσσηνέζη και Τέμενη, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Με την αποκατάστασή τους θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη υδροδότηση των ανωτέρω οικισμών της Δ.Ε. Αιγίου.

 

 1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΑ (πρώην Σφαγεία)», προϋπολογισμού 900.000,00€. Το έργο αφορά στην επισκευή του κτιρίου Αποθήκης της ΔΕΥΑ (πρώην Σφαγεία) που βρίσκεται πλησίον των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά του αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων ΑΧΑΪΑΣ και ίδιους πόρους.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”52195″]