Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», η τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις είκοσι επτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2022.

2.Στην αίτηση του Εμπορικού εισαγωγικού και επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας περί πεζοδρόμησης στο κέντρο του Αιγίου στις οδούς Κλεομένους Οικονόμου και Μητροπόλεως.

3.Μετατόπιση περιπτέρου σε προσωρινή θέση για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».

4.Διάφορα κυκλοφοριακά θέματα επί της οδού Αγίου Μελετίου.

5.Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έμπροσθεν του Δ΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Αιγίου, στο Αίγιο.

6.Περί δημιουργίας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Μητροπόλεως 1, στο Αίγιο.

7,Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, επί της οδού Επισκόπου Γεωργίου 8, στο Αίγιο.

8.Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, επί της οδού Σολωμού 14, στο Αίγιο.

9.Εξέταση αιτήματος για χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εισοδίων 32, στο Αίγιο.

  1. Αίτημα για κοπή δέντρου επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου.