Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:40, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψης απόφασης επί αιτήματος του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Β’ ΦΑΣΗΣ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023.
 3. Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022.
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022.
 5. Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας «Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία».
 6. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 7. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 8. Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 9. Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 10. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 11. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 12. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 13. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 14. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 15. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 16. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 17. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
 18. Αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» της Δημοτικής Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, όμορο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), με σκοπό την άμεση μεταφορά Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της ΜΕΒΑ.
 19. Αγορά ακινήτου στην περιοχή Σταφιδαλώνων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας.
 20. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία παιδικής χαράς.
 21. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 22. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μεσορρουγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.
 23. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024.
 24. Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 25. Στο αίτημα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για μετονομασία του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου σε Συνεδριακό Κέντρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος».
 26. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.230/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με τον ορισμό εκπροσώπων στο Συμβούλιο του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου.

*Της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση δια ζώσης στις 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι η έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021.