Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή προς όλους τους Δημάρχους των Δήμων της Αχαΐας, ζητώντας την λήψη μέτρων ανακούφισης για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες από τα περιοριστικά μέτρα με αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών τους στο σύνολο αυτών:

«κ. Δήμαρχε,
Με την παρούσα αναφερόμαστε στα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί στις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες από τα περιοριστικά μέτρα με αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών τους στο σύνολο αυτών.
Ο φορέας μας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με εισηγήσεις του προς την πολιτεία, όπως θεσμικά προβλέπεται, για την λήψη μέτρων στήριξης και διατήρησης της βιωσιμότητας για την επόμενη ημέρα.
Στα πλαίσια αυτά, απευθύνουμε το αίτημά μας για λήψη μέτρων ανακούφισης και από την πλευρά σας, προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ακολούθως τα καταγράφουμε:
1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
2. Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).
Για τις ως άνω 1 και 2, οι απαλλαγές αυτές ήδη προβλέπονται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 Α/23.3.2020, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 37 και στις παραγράφους 8 και 9, όπως κατωτέρω παραθέτουμε.

Για να ισχύσουν όμως οι σχετικές απαλλαγές απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37, παρ. 8
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Άρθρο 37, παρ.9
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας ενημερώσετε:
– αν πρόκειται να ζητήσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο την εφαρμογή των ανωτέρω ή
– αν έχουν ληφθεί ήδη οι σχετικές αποφάσεις
Ώστε αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας».

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας