Πρόσκληση για να εκπονηθούν δέκα θεματικά σχέδια διαχείρισης, ένα για κάθε μία από τις 10 χωρικές ενότητες που θεωρούνται προστατευόμενες περιοχές, εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα οποία θα προκύψουν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις προς αγρότες, οι οποίοι θα αποζημιώνονται από το Μέτρο 12.1 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής του μέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» το οποίο προκηρύχθηκε και αφορά τους δημόσιους φορείς, πρόκειται να εκπονηθούν Θεματικά Σχεδία Διαχείρισης για τον γεωργικό τομέα, σε προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση.

Οι θεματικές αυτές μελέτες θα προτείνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων υποχρεωτικών δεσμεύσεων από τους παραγωγούς σε συγκεκριμένες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπου κάτι τέτοιο καθίσταται απαραίτητο για τη σωστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών.

[the_ad id=”46371″]

Τα αποτελέσματα και προτάσεις των σχετικών μελετών θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν σε ειδικές ρυθμίσεις για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις περιοχές NATURA, με εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης του υπομέτρου 12.1 μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης και με βάση τα αποτελέσματα αυτών.

Η υλοποίηση του υπομέτρου 12.1 θα βασιστεί στην αποζημίωση των δικαιούχων για τις πρόσθετες

δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που θα απορρέουν από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη του Μέτρου 7.1 αναφέρεται το εξής:

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης δύνανται, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», Υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και Υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγρο-περιβαλλοντικών στόχων» & Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

agronews.gr

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]