-Ηλεκτροφωτισμός: Αιτήματα που αφορούν την αλλαγή καμένων λαμπτήρων παραμένουν σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης και υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο. Σύμφωνα με όσα ενημερώθηκε η Κοινότητα Σελιανιτίκων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών οι υπόψη διαδικασίες είναι υπό εξέλιξη.

-Επισκευή τμήματος της πλατείας: Οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες διατυπώσεις είναι σε εξέλιξη με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι, για το θέμα αυτό το Κοινοτικό συμβούλιο Σελιανιτίκων έχει προβεί ήδη στη λήψη απόφασης, με την οποία διατυπώνεται η αναγκαιότητα της επισκευής του κατεστραμμένου τμήματος και της αποκατάστασης της λειτουργικής χρήσης της πλατείας.

-Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων: Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Κοινοτικού Συμβουλίου Σελιανιτίκων καθαρισμός σε διάφορα σημεία από την αυτοφυή βλάστηση, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του αλσυλλίου, πλην όμως οι εργασίες καθαρισμού – κοπής χόρτων που απαιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας στο σύνολο του οικισμού είναι αρκετά περισσότερες. Ως εκ τούτου μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου δρομολογείται από το οικείο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της «Παροχής Υπηρεσιών Κοπής Χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας», εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης και της υπογραφής σύμβασης με ιδιώτη εργολάβο.

-Καθαρισμός αγροτικών δρόμων: Το Κοινοτικό συμβούλιο Σελιανιτίκων από τον μήνα Φεβρουάριο έχει προβεί στη λήψη απόφασης περί καθαρισμού των αγροτικών δρόμων στις τοποθεσίες «Άνω Ρουπακιά», «Κάτω Ρουπακιά», «Πηγαδάκια», «Σουσουνίτσα», «Ρίρα» και «Ρήλα» της Κοινότητας Σελιανιτίκων, ώστε οι δρόμοι να είναι καθαροί από την αυτοφυή βλάστηση και για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο. Η υλοποίηση της παραπάνω απόφασης ανήκει στο πεδίο ευθύνης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων: Υπενθυμίζεται στους δημότες πως είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος επιβάλλει στους παραβάτες τις προβλεπόμενες κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 26910-68917.

-Πρόληψη ζημιών από ακρίδες: Ο Πρόεδρος της κοινότητας Γεώργιος Ρόζος, μετά από ενημέρωση των ντόπιων καλλιεργητών, έχει αποστείλει στις 23-03-2022 έγγραφο προς το Δήμο Αιγιαλείας αναφορικά με τις τοποθεσίες «Πάνω Ρουπακιά», «Σουσουνίτσα» και «Πηγαδάκια» της Κοινότητας Σελιανιτίκων, προκειμένου για την έγκαιρη αντιμετώπιση της προσβολής των καλλιεργειών από τις ακρίδες.

-Ορισμός μέλους της κοινότητας ως υπευθύνου καθαριότητας: Με την αριθ. 06/2022 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Σελιανιτίκων ανατίθενται στο τακτικό μέλος Ιωάννη Τζεβελέκα καθήκοντα επίβλεψης θεμάτων καθαριότητας της κοινότητας.