«Άνοιξε» η νέα Δράση «Ψηφιακό Άλμα» που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις περιφέρεις της χώρας 50 εκατ. ευρώ.

Το Δημιουργικό Επιμελητηριακό Κίνημα Αιγιαλέων (ΔΕΚΑ) ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου ότι η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και δικαιούχοι είναι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
•έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
•διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Στη Δράση μπορεί να περιληφθούν Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Η Περίοδος Υποβολής θα διαρκέσει έως την 17η Σεπτεμβρίου 2018 και για την ενημέρωση των επιχειρήσεων έχει προγραμματιστεί κι από το Επιμελητήριο Αχαϊας μετά από πρόσκληση που απηύθυνε προς την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση την Δευτέρα 09/07/2018 και ώρα 19:00 (στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα) προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν αναλυτικά από στελέχη της Διαχειριστικής για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να κατατοπιστούν πλήρως, ώστε να υποβάλουν πλήρη επιχειρηματικά σχέδια.

***Το ΔΕΚΑ ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι οι εξής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
• Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

[the_ad id=”46371″]

Επιδοτούμενες Δαπάνες
• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
o 2 τουλάχιστον γλώσσες
o Mobile responsive
o Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
• Υπηρεσίες που αφορούν σε:
o φιλοξενία (hosting, collocation)
o σύνδεση στο διαδίκτυο
o ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
o ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
o ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
o μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

[the_ad id=”46274″]

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:
• από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
• από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
• από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.
Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

[the_ad id=”46371″]

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis .
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
• επιλέγουν : “Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας”
• συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια
• επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Αλμα».

 

[the_ad id=”46704″]