Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α/09.07.2022), έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μεικτή (δια ζώσης και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη), θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, την πρώτη (1η) Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη λήψης απόφασης σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται, μετά από την κατάθεση εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας της αίτησης ακύρωσης-αναστολής του Προεδρικού Διατάγματος, περί μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Λήψη απόφασης για τις ενέργειες του Δήμου Αιγιαλείας, μετά την κατάθεση εκ μέρους του Δήμου της αιτήσεως ακυρώσεως-αναστολής του Π.Δ.52/2022 (Φ.Ε.Κ.131/τ.Α/07.07.2022), περί μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.