Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10), έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις δέκα πέντε (15) Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα να καλέσουμε τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, για την συνέχιση των διαδικασιών αποπεράτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ».

  1. Έγκριση ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» με την πρόσκληση επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού για την εκτέλεσή του.