Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10), έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του

Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις δέκα πέντε (15) Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα να κατατεθούν η αίτηση ακυρώσεως του Π.Δ. και η αίτηση αναστολής –εκτέλεσής του.

  1. Έγκριση ανάθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Παπαγεωργίου του Διονυσίου (ΑΜΔΣΑ 11487) που έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στις ακυρωτικές διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατάθεση προσφυγής και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Π.Δ. 52/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄ της 7-7-2022) με τίτλο, «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών», καθότι η συγκεκριμένη διαδικασία, (ακυρωτική) έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.