Έκτακτη – κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας.
  2. Επί της αριθ. 59/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί παραχώρησης του δημοτικού πάρκου Υψηλών Αλωνίων στην ΔΗΚΕΠΑ για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
  3. Επί της αριθ. 60/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί τοποθέτησης στέγαστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου.
  4. Επί της αριθ. 62/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης αιτήματος τοποθέτησης μηχανημάτων με κερματοδέκτη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου.
  5. Επί της αριθ. 10/2019 απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων περί τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου και ηχητικής εγκατάστασης επί της παραλιακής οδού της Κοινότητας.
  6. Περί εξέτασης κοπής πεύκων στην Π.Ε.Ο Πατρών – Αιγίου στο ύψος της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας.