Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. διότι πρέπει να κατεπειγόντως να προβούμε στην ανάθεση υπηρεσιών – έργων που σχετίζονται με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου μας, καθώς και την εξέταση εξωδικαστικού συμβιβασμού (λόγω προθεσμιών) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας.

dhmarxio-2018

[the_ad id=”46371″]

  1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της «Παροχής υπηρεσίας για τη λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης στο Χ.Υ.Τ.Α. Ανατ. Αιγιαλείας», λόγω έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
  2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης, έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο «Εγκατάσταση πρέσας και διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ».
  3. Έγκριση ή μη συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με τον κ. Ιωάννη Λουτσόπουλο, σχετικά με την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.

[the_ad id=”46274″]

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]