Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Πολιτιστικό Κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»), την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.30 διότι πρέπει κατεπειγόντως να προβούμε στην έγκριση της αναμόρφωσης, καθώς και την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, λόγω δεσμευτικών προθεσμιών, και στην έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) των οχημάτων του Δήμου μας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.

  1. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» για το έτος 2018.
  3. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος  προπληρωμής για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου & πληρωμή παραβόλων).