Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και την αριθ. 426/77233/ 13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις είκοσι μία (21) Απριλίου 2022 ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και από ώρα 09:30π.μ. έως και 10:30π.μ.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι: η υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30-04-2022.

  1. Αποδοχή της χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αιγιαλείας (Ν. 4830/2021) – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».