Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις έξι (06) Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην επιτακτική ανάγκη που προκύπτει προκειμένου να συναφθεί δημόσια σύμβαση για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 που δημιουργήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5432/2-12-2022 (ΑΔΑ:6Θ717Λ6-66Ο) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η οποία τροποποίησε την Πράξη με τίτλο, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» με Κωδικό ΟΠΣ 5030018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης & αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2022.