Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-
6-10) έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις έντεκα (11) Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην επιτακτική ανάγκη που
προκύπτει για την απρόσκοπτη συνέχιση αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου μας, διότι, αν και ο Δήμος Αιγιάλειας είχε προβεί εγκαίρως με έγγραφό του στον Δήμο Ήλιδας από τις 03- 10-2022, περί έγκρισης αποδοχής ποσότητας ΑΣΑ, η απόφαση αποδοχής από την Ο.Ε του Δήμου Ήλιδας λήφθηκε την 08-11-2022 (471/2022) με αποτέλεσμα να απομένουν προς διακίνηση και εναπόθεση έως και σήμερα, 10-11-2022 και ώρα 11:00, 306,88 τόνοι, που αφορούν την αποκομιδή ΑΣΑ πέντε περίπου ημερών.
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του
Δήμου Ήλιδας σχετικά με την αποδοχή και επεξεργασία ΑΣΑ του Δήμου μας, στις
εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων στη θέση «Τριανταφυλλιά» του Δήμου Ήλιδας και
ορισμός μέλους επιτροπής παρακολούθησης.