Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10), έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι οκτώ (28) Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται αφενός μεν στην άμεση ανάγκη έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, καθώς και της μελέτης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας στο εν λόγω Πρόγραμμα, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, και αφετέρου δε των προθεσμιών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Αιγιαλείας αμελλητί στην έκδοση προκήρυξης και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του χρονοδιαγράμματος ώστε να γίνει ανάληψη υπηρεσίας την 01.09.2022 στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου από το εν λόγω προσωπικό.

  1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αιγιαλείας» η οποία θα προταθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».
  2. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αιγιαλείας» η οποία θα προταθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».
  3. Λήψη απόφασης για την κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.