ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

  1. Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αιγιαλείας.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]