Στη δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαΐας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, όποτε αυτές προκύπτουν.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, αντικείμενο του οποίου είναι οι αποκαταστάσεις κυρίως από καθιζήσεις, καταπτώσεις, ρηγματώσεις ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την παρόδια βλάστηση, τις εμφράξεις τάφρων κ.α.

Εκτός από τις ήδη δρομολογημένες εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο και των πέντε Δήμων της Αχαΐας, με το συγκεκριμένο έργο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίζει την ύπαρξη ενεργής εργολαβίας έως και το 2021, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

[the_ad id=”46371″]

Ειδικότερα, στις εργασίες περιλαμβάνεται η άρση καταπτώσεων, η αποκατάσταση βλαβών, η επούλωση λάκκων, ο καθαρισμός των τάφρων, των πρανών και ερεισμάτων των οδών, η κοπή των χόρτων και γενικά της παρόδιας βλάστησης.

Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, σε εργασίες άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μετά την εκδήλωση δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών, όπως:

Χωματουργικών, με άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, οχετών, διάνοιξη τάφρων, απομάκρυνση ή κοπή δένδρων, θάμνων και παρόδιας βλάστησης που είτε εμποδίζουν την ορατότητα, είτε την κυκλοφορία επί της οδού και είναι επικίνδυνα να πέσουν μετά από ένα δυσμενές καιρικό φαινόμενο.

Τεχνικών έργων, με αντιμετώπιση σε θέσεις βλαβών, κατασκευή στραγγιστηρίων και συρματοκιβωτίων για αντιστήριξη πρανών, κατασκευές από σκυρόδεμα κ.α.

Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και ερεισμάτων οδών.

Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με απόξεση ασφαλτοδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις και επούλωση λάκκων

Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας, καθώς και οριζόντιας – κατακόρυφης σήμανσης. Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση.

[the_ad id=”46274″]

Οι εργασίες επιβάλλονται για λόγους αποτροπής επικείμενου κινδύνου, αποσκοπούν στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιάζεται, όπως επίσης στον άμεσο και επιμελή καθαρισμό όλων των οδών.

Επίσης, δεδομένου του χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση – αποκατάσταση – επισκευή – άρση επικινδυνότητας από φυσικά αίτια και έντονα καιρικά φαινόμενα), η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον ανάδοχο για εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας προκύψει μετά από την εκδήλωση δυσμενών καιρικών φαινομένων ή άλλων, που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης έντονου καιρικού φαινομένου που θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση βλαβών π.χ. καταπτώσεις πρανών, αστοχίες οδοστρωσίας, κλπ θα πρέπει εντός 12 ωρών από την ενημέρωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να βρίσκεται στο χώρο εμφάνισης της βλάβης με σκοπό την άμεση σήμανση αυτής και, εν συνεχεία, την υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση αυτής.

Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη έως 18 Μαρτίου 2019, που έχει οριστεί ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 το πρωί.

  • Η Διακήρυξη του έργου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr)

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]