Στο Αίγιο σήμερα, 17 Μαρτίου του έτους 2020 και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου επί της οδού Κορίνθου αριθ. 67 και Θέμιδος 1, συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Γεωργίου Μπέσκου, όπου αποφάσισε ομόφωνα, σε σχέση με την οικονομική στήριξη του κλάδου μας λόγω της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, να προτείνει στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τα ακόλουθα μέτρα εν όψει της σχετικής Π.Ν.Π που πρόκειται να εκδοθεί,

Τα μέτρα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα:
1) Ένταξη του κλάδου των δικηγόρων στις επιχειρήσεις που έπαυσαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή καθώς με τις σχετικές Κ.Υ.Α αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας , ήτοι του πεδίου που απασχολείται ο δικηγορικός κλάδος.
2) Καθιέρωση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους δικηγόρους ποσού 500,00 ευρώ τουλάχιστον μηνιαίως αρχομένης αναδρομικώς από τον τρέχοντα μήνα Μάρτιο του 2020 έως και τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, καθ’ όσον επιπροσθέτως ο κλάδος μας από ετών συνεισφέρει με καταβολές για τα επιδόματα αλληλεγγύης.
3) Προσωρινή αναστολή για το ίδιο ως άνω διάστημα καταβολής πάσης φύσεως ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, τρεχουσών και ρυθμισθεισών.
4) Προσωρινή αναστολή καταβολής δόσεων οιασδήποτε οφειλής προς Τραπεζικά Ιδρύματα για όσο διάστημα διαρκεί η ανω αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.
5) Αναστολή καταβολής λογαριασμών ΔΕΚΟ καθώς και σε ιδιωτικούς παρόχους τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής, παροχής ενέργειας κλπ συναφείς.

Ακριβές απόσπασμα

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05/17-03-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ