Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κληροδότημα στρατηγού Χρήστου Γ. Τσιγκρή»

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗ», θα προβεί στη διαδικασία χορηγήσεως οικονομικών ενισχύσεων λόγω σπουδών για το Δ.Δ. Δαφνών Δήμου Αιγιαλείας και Δημοτικής Κοινότητος Αιγίου, με κλήρωση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε νέους και νέες προς συνέχιση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι ντόπιοι

β) Να είναι ενάρετοι

γ) Να  είναι οικονομικά αδύνατοι

Σε περίπτωση ίσης οικονομικής αδυναμίας θα προτιμώνται οι ορφανοί ή οι ορφανές από πατέρα.

Το ετήσιο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται σε 700€. Η καταβολή της θα είναι για τα πρώτα τρία έτη των σπουδών τους εφόσον προσκομίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, περί της εγγραφής τους και της ευδόκιμης διαδοχικής φοίτησής τους στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος διαφορετικά η οικονομική ενίσχυση θα διακόπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία του Ιδρύματος, (Ρωμανιώλη 43, τηλ. 26910 21777, αρμόδιος Νικόλαος Τσάτσαρης) μέχρι και την  31η  Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δ.Δ. Δαφνών Δήμου Αιγίου, με το οποίο θα βεβαιούται «ο τόπος καταγωγής» του ενδιαφερομένου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.

2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου, από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20 ετών.

3) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

4) Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

6) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογενείας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς επίσης και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ