Απάντηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο δελτίο τύπου των δημοτικών παρατάξεων

0
55

Πληροφορήθηκα για την επιστολή των τριών δημοτικών παρατάξεων, Αιγιάλεια Αύριο  (Χρήστος Γούτος) – Ποιοτική Αιγιάλεια (Βασιλική Ψυχράμη) & Μ. ΠΡΟ. Σ. Τ. Α. (Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος), και θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Σέβομαι τους είκοσι δημοτικούς συμβούλους ως ολότητα, όπως σέβομαι και τον κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο ξεχωριστά.

Υπάρχει όμως διαφορά του σεβασμού, από την ΕΚΤΡΟΠΗ από το αξίωμα της θέσης.

Και αυτό που μου ζητάτε να πράξω, συνιστά πραγματική θεσμική εκτροπή.

Όπως και εσείς παραδέχεστε, το Δημοτικό Συμβούλιο, για να ασκήσει αρμοδιότητα  αλλού οργάνου ή Νομικού Προσώπου,  πρέπει αυτή να του εκχωρηθεί από το συγκεκριμένο όργανο και όχι να την ασκήσει από μόνο του.

Συνεπώς αιτείστε να ασκήσω αρμοδιότητα που δεν έχω εκ του νόμου, δηλαδή να συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο για θέμα που δεν είναι στις αρμοδιότητές του, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις και όχι για την ουσία, αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε υπόθεση δεν αφορά το θεσμικό όργανο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποιαδήποτε απόφασή του θα καταλήξει τουλάχιστον στον κάλαθο των αχρήστων.

Σεβόμενος τόσο το όργανο, όσο και την θεσμική μου θέση, είμαι υποχρεωμένος να διαφυλάξω το κύρος και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καμία εκ των αιτήσεων που καταθέσατε δε μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση, και επισυνάπτω τις σχετικές απαντήσεις που σας απέστειλα, οι οποίες είναι εμπεριστατωμένες θεσμικά και νομικά.

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων του δήμου Αιγιαλείας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 -23. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 434/2020.

Σχετικά με το ανωτέρω αίτημά σας, σας γνωστοποιώ, ότι:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4623/19 προβλέπεται ρητά ότι, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής των δήμων είναι μεταξύ άλλων η κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες (άρθρο 3, περ.1,εδάφιο θ  του ν.4623/19).
β) Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.3852/10 όπως εξακολουθεί να ισχύει, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, η από 25/11/20 αίτηση σας, που έχει ως θέμα και αίτημα τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου <<Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020-2023>>, κήρυξη αυτού ως ασύμφορου για το Δήμο μας και μη υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάθεσης έργου από τον δήμαρχο Αιγιαλείας, δε μπορεί να αποτελέσει θέμα απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα το συγκεκριμένο θέμα, κατά τα ανωτέρω, αφορά σε δέσμια αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής, η οποία συνεδρίασε και έλαβε απόφαση επ’ αυτού. Για τα ανωτέρω έχει ληφθεί σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της  της άρδευσης αγροτικών κτημάτων από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΔΕΥΑ Αιγιαλείας στον Δήμο Αιγιαλείας.

Σχετικά με το ανωτέρω αίτημά σας, σας γνωστοποιώ, ότι:
Με την υπ αρίθμ 488/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με θέμα: Τροποποίηση της συστατικής πράξης και διεύρυνση σκοπού της ΔΕΥΑ, αποφασίσθηκε, από 1/1/2020 η μεταφορά της άρδευσης στο σύνολό της, από τον δήμο Αιγιαλείας, στην ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Με την υπ αριθμ 495/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ για το έτος 2020.  Επί της απόφασης αυτής υποβλήθηκαν προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν, με τις υπ αριθμ πρωτ. 7278792/30.01.2020 & 278783/04.02.2020, αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις 23/3/2020 με πρόταση 16 δημοτικών συμβούλων εισήχθη   εκ νέου σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: Αίτηση 16 δημοτικών συμβούλων για επαναφορά της άρδευσης στον δήμο Αιγιαλείας και τον επανακαθορισμό των τελών αυτής και το δημοτικό συμβούλιο με την 46/2020 απόφασή του απέρριψε την αίτηση – εισήγηση. Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων,  η οποία απορρίφθηκε με την υπ αρίθμ πρωτ. 11/4621/17,07.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την συγκεκριμένη περίπτωση (και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου), αναφέρει ότι:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4674/2020 παράγ. β “εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτημα προς τον πρόεδρο του συμβουλίου στο οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί  εκ νέου ,συνοδευόμενο από νεότερα στοιχεία, αλλιώς δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο”.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4674/2020 παραγρ.7, δυνάμει του οποίου για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου. Σημειώνεται δε, ότι επήλθε μετατροπή της συστατικής πράξης  της Δ.Ε.Υ.Α με την ανάληψη της ευθύνης άρδευσης και για το λόγο αυτό αναφέρω τη συγκεκριμένη διάταξη ,καθώς κάνει αναφορά σε οποιαδήποτε σύσταση στην έννοια της οποίας εμπεριέχεται και κάθε μεταβολή δια συστατικής πράξης. Πέραν αυτού η αφαίρεση αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί δια αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου και αφορούν τον τομέα της άρδευσης εμπίπτουν κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας στην έννοια της μετατροπής όπως εξειδικεύεται με την ανωτέρω διάταξη. Όπως προκύπτει από την εξέταση της αιτήσεως και της σχετικής εισήγησης, τα όσα αναφέρονται σε αυτήν έως δεδομένα, ίσχυαν και στο χρονικό διάστημα που ελήφθησαν και οι ανωτέρω αποφάσεις και δεν υπάρχει τεκμηριωμένο αίτημα από το οποίο να προκύπτουν νεότερα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αίτησή σας, για εκ νέου τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας καλώ για ακόμη μια φορά, να έρθετε να συνεργαστούμε, σε μια άλλη βάση, αυτή της γόνιμης αντιπαράθεσης και των δημιουργικών προτάσεων για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της περιοχής μας, γιατί αυτό περιμένουν οι δημότες της Αιγιαλείας από όλους μας.