Σε απάντηση όσων υποστηρίζουν οι παρατάξεις ΓΟΥΤΟΥ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΡΗ της αντιπολίτευσης.

Aπό το γραφείο του δημάρχου Αιγιαλείας εξεδόθη η κάτωθι ανακοίνωση:

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΟΥΤΟΥ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΥΡΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Έσπευσαν να θριαμβολογήσουν, συγκροτώντας μάλιστα κοινό μέτωπο (!), οι Δημοτικές Παρατάξεις Γούτου, Παπακωνσταντινόπουλου και Κουρή χαρακτηρίζοντας «παράνομες» τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για το θέμα της άρδευσης. Δύο τινά συμβαίνουν: ή έχουν πλήρη μεσάνυχτα για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ή γνωρίζουν αλλά συνειδητά παραπληροφορούν τους δημότες. Κοντά στις άλλες φήμες και ψεύδη που έχουν διακινήσει έως τώρα, προστίθεται ένα ακόμα.

Η αλήθεια έχει ως εξής:

 1. Η υπ’ αριθμ. 171/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε στο πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας του διαγωνισμού «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Επομένως, η Πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ. (Ελεγκτικό Συνέδριο) έλεγξε μόνον παρεμπιπτόντως την υπ’ αριθμ. 97/11-10-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ και σε καμία περίπτωση δεν την ακύρωσε, αφού τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει εκ του νόμου το ΕΛ. ΣΥΝ.. Αντιθέτως, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει ελέγξει ευθέως τη νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ και την έχει επικυρώσει ως ΝΟΜΙΜΗ.
 2. Η πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ. δεν είναι οριστική, αλλά αναβλητική. Το ΕΛ. ΣΥΝ. δηλαδή ζητάει από τη ΔΕΥΑΑ συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης, προκειμένου να διεξάγει τον έλεγχο που προβλέπεται εκ του νόμου και να αχθεί σε οριστική κρίση σχετικά με το αν είναι νόμιμη ή όχι η υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Επομένως, καμία ακύρωση της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ δεν έχει λάβει χώρα, ούτε βέβαια ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού της άρδευσης.
 3. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι παραχωρήθηκε η υπηρεσία άρδευσης «σε ιδιωτική εταιρεία με κόστος 650.000 ευρώ». Αυτό δεν ευσταθεί, καθώς η προσφορά του μειοδότη ανέρχεται στο ποσό των 350.730 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή προσφέρθηκε τιμή πολύ πιο συμφέρουσα σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες αναθέσεις του Δήμου Αιγιάλειας που είχαν λάβει χώρα τα προηγούμενα έτη.
 4. Αναφέρει η ανακοίνωση εντός εισαγωγικών ότι δήθεν το ΕΛ. ΣΥΝ. έκρινε ότι «Είναι αδικαιολόγητη η οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ, αφού οι εργασίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της και δεν επιτρέπεται να ανατίθεται σε τρίτους»! Καμία τέτοια κρίση δεν περιέχεται στην 171/2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ανακοίνωση διαστρεβλώνει προδήλως το σκεπτικό της Πράξης, το οποίο αναφέρει ότι μια τέτοια μη νόμιμη οικονομική επιβάρυνση θα συνέβαινε αν – εκτός των άλλων – η ΔΕΥΑΑ διέθετε το κατάλληλο προσωπικό και μηχανήματα προς εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών, πράγμα όμως που δε συμβαίνει εν προκειμένω, όπως θα εκθέσουμε παρακάτω.
 5. Σχετικά με το δεύτερο σημείο της ανακοίνωσης περί μη αιτιολόγησης της αδυναμίας της ΔΕΥΑΑ να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με ίδια μέσα διευκρινίζεται ότι το ΕΛ. ΣΥΝ. έκρινε ότι αυτό δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και για τον λόγο αυτό ζήτησε συμπλήρωση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΕΥΑΑ και θα γνωστοποιηθούν άμεσα στο ΕΛ. ΣΥΝ., η ΔΕΥΑΑ προς το παρόν δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τα μηχανήματα, προκειμένου να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με αυτεπιστασία, για αυτό το λόγο αναγκάζεται να προσφύγει στη λύση της σύναψης σύμβασης με ιδιώτη μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού. Η μεταφορά της αρμοδιότητας άρδευσης από τον Δήμο στη ΔΕΥΑΑ είναι απολύτως νόμιμη, όπως έχει κριθεί και από σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΑ έχει γενική αρμοδιότητα και εμπειρία διαχείρισης σε συναφή αντικείμενα ύδατος (ύδρευση, αποχέτευση), παρέχει και άλλες όμοιου τύπου υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, διαθέτει ISO που καλύπτει την υπηρεσία άρδευσης. Συναφώς σημειώνεται και θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο ΕΛ. ΣΥΝ.  ότι μέχρι την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας από την ΔΕΥΑΑ, ο Δήμος δεν διέθετε αυτοτελές τμήμα άρδευσης, κατάλληλο προσωπικό και μηχανήματα προς εκπλήρωση του ιδιαίτερα απαιτητικού σκοπού της αδιάλειπτης άρδευσης της εδαφικής επικράτειας του Δήμου Αιγιάλειας. Για το λόγο αυτόν αναγκαζόταν να προσφύγει και αυτός στη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτη, τις οποίες ο αρμόδιος Επίτροπος του ΕΛ. ΣΥΝ.  είχε πολλάκις κρίνει ως νόμιμες κατά την εκ μέρους του άσκηση του προληπτικού ελέγχου της νομιμότητας των οικείων χρηματικών ενταλμάτων. Εξαιτίας μάλιστα του γεγονότος ότι ο Δήμος είχε έλλειψη σε προσωπικό και μηχανήματα, δεν παραχωρήθηκε στη ΔΕΥΑΑ κανένας εργαζόμενος και κανένα μηχάνημα για την παροχή της υπηρεσίας άρδευσης. Επομένως, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας άρδευσης στη ΔΕΥΑΑ είναι δικαιολογημένη και τελικά αναβαθμίζει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς τους δημότες.
 6. Ως προς το τρίτο σημείο της ανακοίνωσης διευκρινίζουμε καταρχήν ότι η ανακοίνωση παραλείπει να αναφέρει ότι η Πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ. δεν φτάνει στο συμπέρασμα ότι «δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση από τη ΔΕΥΑΑ του αντικειμένου της σύμβασης», αλλά αντιθέτως ζητάει στο πλαίσιο της απάντησης που θα δώσει η ΔΕΥΑΑ «να εξηγείται γιατί δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση από τη ΔΕΥΑΑ του αντικειμένου της σύμβασης». Επομένως, η παράλειψη αυτή διαστρεβλώνει το νόημα της μη οριστικής Πράξης του ΕΛ. ΣΥΝ., καθώς δεν σημαίνει ότι τυχόν αδυναμία διεκπεραίωσης των σχετικών εργασιών από την ΔΕΥΑΑ σημαίνει αυτόματα παρανομία του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνουμε ότι η ΔΕΥΑΑ προς το παρόν δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μηχανήματα όχι μόνο για το σύνολο της υπό σύναψη σύμβασης, αλλά και για κάθε επιμέρους κατηγορία εργασιών ξεχωριστά. Αυτό θα καταστεί άμεσα γνωστό και στο ΕΛ. ΣΥΝ. με την επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων.
 7. Και στο τέταρτο σημείο της η ανακοίνωση παραλείπει να αναφέρει ότι αυτή η κρίση του ΕΛ. ΣΥΝ. σχηματίστηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε η συμπλήρωσή του. Επί της ουσίας, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε ομάδας εργασιών η ΔΕΥΑΑ έλαβε υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και βέβαια τα δεδομένα που προέκυπταν από προηγούμενες, όμοιες συμβάσεις του Δήμου. Τα δεδομένα αυτά έχουν κριθεί επανειλημμένα ως επαρκή από τον Επίτροπο του ΕΛ. ΣΥΝ., ο οποίος θεωρούσε τα σχετικά χρηματικά εντάλματα στο πλαίσιο άσκησης προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.
 8. Η έκδοση αναβλητικής απόφασης για συμπλήρωση φακέλου είναι συνήθης σε υποθέσεις, όπως αυτή του διαγωνισμού άρδευσης. Καμία εκ των κρίσεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 171/2020 Πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ. δεν είναι οριστική ή πρωτόγνωρη.
 9. Εσφαλμένα υπολαμβάνεται ότι θα πρέπει να γίνει επιστροφή «στο παλαιό σύστημα άρδευσης», αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ούτε επιβάλλεται από την Πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ.. Η απόφαση μεταβίβασης της αρμοδιότητας άρδευσης από τον Δήμο στη ΔΕΥΑΑ εξακολουθεί να είναι σε πλήρη ισχύ.
 10. Η παροχή υπηρεσιών άρδευσης – ανεξαρτήτως του προσωρινού κωλύματος στην ολοκλήρωση της διαδικασίας – είναι διασφαλισμένη και θα επιτευχθεί με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία.
 11. Η υπηρεσία άρδευσης δεν «παραδόθηκε σε ιδιώτη με το αζημίωτο». Ακολουθείται ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος που ισχύει εδώ και χρόνια, αλλά αυτή τη φορά με σημαντική μείωση του κόστους για τους δημότες.
 12. Το αίτημα για ακύρωση της απόφασης μεταφοράς αρμοδιότητας με αφορμή την Πράξη του ΕΛ. ΣΥΝ. δεν έχει βάση, διότι το ΕΛ. ΣΥΝ.  δεν ακύρωσε και δεν θα μπορούσε να ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 97/11-10-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.