Αμβρόσιος: Μια δυναμική διαμαρτυρία (βίντεο)

0
1007

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για την συμ-πλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 διορ-γανώνει Επιστημονικά Συνέδρια.

Στα πλαίσια αυτά από 18 έως 20  Οκτωβρίου έχουν προγραμματισθεί οι εργασίες του Ζ’ Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 18η Οκτωβρίου, λοιπόν,  η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου με θέμα: «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Την ομιλία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Εξοχώτατος κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στην επετειακή αυτή εκδήλωση έχουν κληθεί και οι Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, μεταξύ αυτών δε και ο ημέτερος Ποιμενάρχης.

Πλην  όμως ο Σεβ. κ. Αμβρόσιος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, επειδή η Ιερά Σύνοδος στο καταρτισθέν εορταστικό Πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ούτε τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, ούτε την ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, ούτε τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, δηλ. του Αιγίου, ούτε και  τη μεγάλη Μάχη του Μεγ. Σπηλαίου, στην οποία κατατροπώθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς.

Σχετική διαμαρτυρία είχεν αποστείλει προς την Ιερά Σύνοδο              Για την παράλειψη αυτή ὁ Ποιμενάρχης μας έχει δια–μαρτυρηθεί με αναφορά του προς την Ιερά Σύνοδο ήδη από της 9ης Αυγούστου τρ. έτους,  όταν δηλ. γνωστοποιήθηκε το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Επειδή στο διάβημα εκείνο δεν έτυχε κάποιας απαντήσεως μέχρι σήμερα, αποφάσισε πρώτον μεν να μη παρευρεθεί στη μεθαυριανή εορταστική εκδήλωση και δεύτερον, με νεώτερη αναφορά του προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.),  να γνωστοποιήσει τους λόγους της μη συμμετοχής του στις εργασίες του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου, δηλ. την διαμαρτυρία του Το έγγραφο αυτό σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Παρακαλούμε τόσο τους κ. κ. Δημάρχους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όσο και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Οργανισμούς κλπ., εάν το θεωρούν αναγκαίο, να προβούν σε ανάλογα διαβήματα διαμαρτυρίας πρός την Δ.Ι.Σ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 και να αγνοείται η μαρτυρική και ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας!  Λογικό και δίκαιο θα ήταν να αποτελεί το κέντρο όλων των εορταστικών εκδηλώσεων!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 *********

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΑΡΝΗΣΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Αἴγιον, 13 Οκτωβρίου 2018

Πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Ἐλάβομεν τήν Ὑμετέραν τιμητικήν Πρόσκλησιν, ὅπως παραστῶ-μεν εἰς τήν ἐναρκτήριον Συνεδρίαν τοῦ Ζ’ Διεθνοῦς Συνεδρίου μέ θέμα «Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοί τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-στάσεως», ἥτις θά λάβῃ χώραν κατά τήν προσεχῆ Πέμπτην 18ην τρ. μηνός καί εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ὑποκλινόμενοι ἐνώπιον Ὑμῶν δηλοῦ-εν, ὅτι εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας ἀρνούμεθα νά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν, διά τόν λόγον ὅστις ἔχει ἀναφερθῆ πρός Ὑμᾶς διά τοῦ ἀπό 9ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἡμετέρου ἐγγράφου καί διά τό ὁποῖον οὐδε-μίαν εἰσέτι ἔχομεν λάβει ἀπάντησιν ἐκ μέρους Ὑμῶν, ἤτοι διά τήν ἀπο-σιώπησιν τῆς συμβολῆς τῆς Ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων εἰς τόν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας.

Ἡ ἔργῳ περιφρόνησις τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον εἶχεν ἡ ταπεινή μεν, πλήν ὅμως ἐξόχως  ἱστορική Ἐπαρχία μας εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν παλιγγενεσίας ἐκ μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὀργα-νωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει τραυματίσει βαθύτατα τήν ἐπισκοπικήν ἡμῶν καρδίαν! Με βαθεῖαν ταπείνωσιν ἐπαναλαμβάνομεν πρός Ὑμᾶς, ὅτι εἰς τό καταρτισθέν Πρόγραμμα ἀγνοοῦνται παντελῶς:

  • Ἡ ἱστορική Μυστική Συνέλευσις τῆς Βοστίτσας τῆς 26.01.1821, (δηλ τοῦ Αἰγίου), εἰς τήν ὁποίαν καί ἀπεφασίσθη ἡ Ἐπανάστασις,
  • Ἡ κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Λαύρας ὑπό τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,
  • Ἡ Διακήρυξις τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἥτις ἐξεφωνήθη τήν 20ήν Μαρτίου 1821 καί τήν ὁποίαν, κατά τήν εὐδοκίαν τοῦ Κυρίου μας, κατηξιώθημεν νά ἀνακαλύψωμεν δημοσιευμένην εἰς τήν Ἐφημερίδα  Le Constitutionnel τήν 6ην Ἰουνί-ου 1821 καί τῆς ὁποίας ἀντίγραφον Σᾶς ἐπισυνάπτομεν. Καί τέλος
  • Ἡ μεγάλη, τελευταία καί ἱστορική Μάχη τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (26 Ἰουνίου 1826) ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ, ὅπου οἱ Μοναχοί τῆς ἐποχῆς ἠρνήθησαν τήν παράδοσιν καί, ἀποβαλόντες τά ράσα των, ἐνεδύθησαν φουστανέλλες καί ἤρξαντο τήν μάχην! Δι’αὐτῆς ἐπεσφραγίσθη ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, ἐπαναλαμβάνομεν ταπεινῶς,  ὅτι εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, ἀρνούμεθα νά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν Ὑμετέραν Πρόσκλησιν καί διά τοῦτο παρακαλοῦμεν διά τήν ἐκ μέρους Ὑμῶν ἀναγκαίαν κατανόησιν.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

  1. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐσέβιον Σπανόν, Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας,
  2. Ἀξιότιμον κ. κ. Γεώργιον Λαζουρᾶν, Δήμαρχον Καλαβρύτων,
  3. Ἀξιότιμον κ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας,
  4. Κυρίαν Βάναν Μπεντεβῆ, Φιλόλογον-ἱστορικόν, Πρόεδρον τῆς Ι.Λ.Ε.Α., ΕΝΤΑΥΘΑ,
  5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.