Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου επί των οδών Ελίκης & Καραϊσκάκη στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για την αντιμετώπιση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος της εν λόγω περιοχής, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών και κατοίκων, με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».