Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, (για τους πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο), στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις δέκα τρείς (13) Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού 2 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 2. Παραλαβή της προμελέτης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη – Στατική μελέτη – Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Τμήματος Κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως την Δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο».
 4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρουχισμός & γάλα) των εργαζομένων του Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου και μιας αποθήκης στο ίδιο ακίνητο, το οποίο θα βρίσκεται στην Κοινότητα Αιγίου, για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του.
 6. Έγκριση της αριθ. 12/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, σχετικά με την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 7. Έγκριση μεταβολής συντελεστή Καθαριότητας και Φωτισμού στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 9. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 12. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 02/2022 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων.
 13. Αίτηση κ. Ευφροσύνης Χυτήρη για αποζημίωση επισκευής ταφείου, λόγω ζημιάς από πτώση δένδρου στο Κοιμητήριο Αιγίου.
 14. Αίτηση κ. Σταυρούλας Μπέλλα για αποζημίωση επισκευής ΙΧΕ, λόγω ζημιάς από πτώση βράχων στην Δημοτική οδό Τεμπελόραχης Αιγίου.

15. Αίτηση κ. Χριστίνας Μυλωνά για αποζημίωση λόγω ζημιάς από πυρκαγιά στην παραποτάμια περιοχή του Κράθι ποταμού Δ.Ε. Ακράτας.